Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

INFORMACE OHLEDNĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení 2016/679“ či GDPR), účinného od 25.5.2018, si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

KOMU udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů: Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o., IČ: 29398061, se sídlem Zábřeh, Žižkova 239/10, PSČ 789 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 45864 (dále jen i „Správci“).

JAKÉ údaje bude Správce zpracovávat: jméno a příjmení, adresa bydliště, informace o občanském průkazu, pasu, popř. jiném věrohodném dokladu, datum narození, rodné číslo, IČ, pohlaví, telefonní čísla, interakce mezi Vámi a správcem, e-mail. adresy, bankovní spojení.

Zpracování osobních údajů probíhá na PC a nebo manuálně v papírové podobě.

ÚČEL zpracování údajů: Správce osobní údaje zejména shromažďuje, ukládá na nosiče informací, zpracovává, uchovává, užívá a likviduje. Správce není oprávněn osobní údaje dále jakkoliv zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený smlouvou, předávat je třetím osobám a dalším zpracovatelům, pokud to není jeho povinností dle právního řádu České republiky či to není nutné pro realizaci smlouvy se zákazníkem. Správce tedy osobní údaje zpracovává zejména pro účely poskytnutí sjednané služby – např. doprava, ubytování, cestovní pojištění, ostatní služby podle smlouvy sjednané se zákazníkem, profilace zákazníka za účelem nabízení slev či jiných výhod, včetně uplatnění Vámi vznesených nároků vůči konečnému dodavateli služby, ubytovacímu zařízení či jinému poskytovateli. Tyto údaje jsou poskytovány i do zahraničí.

DOBA, po kterou budeme údaje zpracovávat: Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě příslušných ustanovení GDPR, budou zpracovávány po dobu nutnou k poskytnutí sjednané služby, po dobu nutnou k prokázání poskytnutí služby podle účetních a daňových předpisů příslušným orgánům České republiky a po dobu nutnou k ochraně našich práv v případě Vašeho porušení smlouvy, ve všech případech však vždy nejméně po dobu, kdy běží promlčecí lhůta ohledně případných nároků, ať Vašich nebo Správce, plynoucích z uzavřené smlouvy nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou. Délka promlčecí lhůty je uvedená v občanském zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění. Po uplynutí promlčecích lhůt budou osobní údaje skartovány.

JAK chráníme Vaše osobní údaje: Správce prohlašuje, že po dobu trvání platnosti této smlouvy je z jeho strany zajištěno technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a jsou přijata taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití.

SOUHLAS zákazníka: Níže uvedeným podpisem zákazník prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které předal Správci, získal v souladu s právním řádem České republiky a tímto uděluje Správci souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro účely smlouvy se zákazníkem. Zákazník prohlašuje, že byl ze strany Správce řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů. Zákazník má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to vůči Správci na mailovou adresu: ckmaxima@centrum.cz, poštou nebo jiným vhodným způsobem a to v případě, pokud to je v souladu s právním řádem České republiky.