Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře MAXIMA Zábřeh s.r.o.

platné od 1.9.2021 pro zájezdy z nabídky pro r.2022.

 

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen VOP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruch provozované společností Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o., IČO: 29398061, se sídlem Zábřeh, Žižkova 239/10, PSČ 789 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45864 (dále jen CK MAXIMA).

Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem, přičemž zákazníkem se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, a CK MAXIMA a jsou platné od 1.9.2021. Za zákazníka se považuje rovněž osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena ve smyslu §1767 a §1768 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Smluvní strany se dohodly, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela, nedohodnuli se CK MAXIMA a zákazník jinak.

Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, CK MAXIMA vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu s §2525 občanského zákoníku.

 

1.Vznik a předmět smluvního vztahu

1.1.Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří MAXIMA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu, přičemž není-li smlouva o zájezdu uzavřené písemnou formou, dochází k uzavření smlouvy o zájezdu okamžikem odeslání potvrzení o zájezdu CK MAXIMA nebo jejím zplnomocněným zástupcem do e-mailové schránky zákazníka nebo na jeho korespondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není-li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou) zároveň potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s konkrétním zájezdem dle nabídky CK MAXIMA, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu a Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci smlouvy o zájezdu (dále jen „Přepravní podmínky“) a že pro účely přepravy jsou pro něj práva a povinnosti vyplývající z těchto Přepravních podmínek závazné.

Dále zákazník zároveň potvrzuje, že se seznámil s případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, že mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích na cestu a že mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., doklad o pojištění CK MAXIMA proti úpadku a že je oprávněn uzavřít smlouvu o zájezdu i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto že tyto další spolucestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily.

Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu jako i služeb dle individuálního požadavku zákazníka.

 

2.Ceny zájezdů

2.1.Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu, stravování podle smlouvy o zájezdu, případně program během zájezdu a služby delegáta nebo průvodce, není-li v popisu uvedeno jinak.

2.2.Ceny zájezdů 2022 byly kalkulovány na základě kurzů devizových trhů ČNB platných ke dni 1.9.2021.

2.3.Cenová garance CK MAXIMA a možnost případného navýšení ceny. Ceny zájezdů byly před jejich vyhlášením kalkulovány na základě měnových kurzů. CK MAXIMA disponuje mechanismy, které tlumí dosah výkyvů jednotlivých měn na ceny svých zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat do 8% zvýšení kurzu české koruny oproti stavu ze dne kalkulace ceny. V případě, že by pokles kurzu koruny byl vyšší, bude CK MAXIMA nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníku a vydání ceníku nového, kalkulovaného na základě nových kurzů, jakož i požadovat po zákaznících doplatek zájezdu dle nové kalkulace.

2.4.CK MAXIMA je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu. Cenu zájezdu podle předchozí věty je možné zvýšit jen, dojde-li k některému z následujících důvodů:

 1. a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot anebo ke zvýšení plateb spojených s dopravou zahrnutých v ceně zájezdu anebo směnného kursu Kč použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10 % (§2530OZ).

Zákazník CK má v souladu s § 2533 právo odstoupit od smlouvy vždy, bez jakýchkoliv poplatků pak v těchto případech:

– pokud byl zájezd či pobyt posunut na odjezdu či délce trvání

– v případě zvýšení dohodnuté ceny o více než 10%

– při vážné změně programu

Zvýšení ceny nad 10 % je možné jen formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma stranami.

 1. b) v ceně zájezdů nejsou zahrnuté místní pobytové taxy, které některá střediska a města začala nově vybírat. Taxy jsou obvykle stanovené obecní vyhláškou a inkasují je od klientů recepce hotelů a penzionů.
 2. c) zvýší-li se daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou.
 3. d) zvýší-li se dodatečné ceny vstupů do jednotlivých objektů v destinaci (např. v rámci poznávacích zájezdů). CK MAXIMA je v takovém případě oprávněna jednostranně navýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené ceně na osobu.
 4. e) zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit CK MAXIMA rozdíl v ceně zájezdu.

 

3.Platební podmínky

3.1.CK MAXIMA má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním příslušné částky na účet CK MAXIMA vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v sídle CK MAXIMA, případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce CK MAXIMA. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má CK MAXIMA právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3., čímž není dotčeno právo CK MAXIMA na náhradu škody.

3.2.CK MAXIMA je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50 % z celkové ceny zájezdu (včetně fakultativních služeb), tato záloha je splatná při podpisu smlouvy o zájezdu. Celková cena zájezdu musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před odjezdem/odletem. Není-li celková cena zájezdu v plné výši, tedy řádně a včas uhrazena, nemá zákazník nárok na poskytnutí informací a pokynů na cestu, cestovních dokladů a služeb.

3.3. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení cen zájezdu v celé sjednané výši.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1. K základním právům zákazníka patří zejména:

 1. a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění CK MAXIMA zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu,
 2. b) právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK MAXIMA známy,
 3. c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny zájezdu,
 4. d) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6,
 5. e) právo písemně oznámit CK MAXIMA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu, dále jen „překnihování”. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených s postoupením smlouvy dle bodu 6.8, a to vše před zahájením zájezdu,
 6. f) právo na reklamaci v souladu s čl. 7,
 7. g) právo na ochranu osobních údajů, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech,
 8. h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojišťovny a způsob oznámení pojistné události,
 9. i) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK MAXIMA známy, pokud již nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán.

4.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

 1. a) poskytnou CK MAXIMA součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady požadované CK MAXIMA pro zajištění zájezdu. V případě, kdy zákazník uzavře smlouvu o zájezdu, v níž nebudou správně uvedena jména všech cestujících a cestující nebudou z tohoto důvodu odbaveni k přepravě, nevzniká zákazníkovi nárok na žádnou kompenzaci ze strany CK MAXIMA,
 2. b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá-li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb,
 3. c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem a 3. a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK MAXIMA,
 4. d) převzít od CK MAXIMA doklady potřebné pro čerpání služeb, řádně si je zkontrolovat, řídit se jimi a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady,
 5. e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), příslušníci jiného státu než České republiky jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si na své náklady obstarat,
 6. f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné a účinné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, eventuálně podnikání v zahraničí uskutečňované bez vědomí CK MAXIMA. CK MAXIMA nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník,
 7. g) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce CK MAXIMA a poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou,
 8. h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb CK MAXIMA či ohrozit nebo poškodit jméno CK MAXIMA a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta)
 9. i) uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o zájezdu,
 10. j) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby
 11. k) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb,
 12. l) řídit se pokyny zástupce CK MAXIMA (eventuálně delegáta), či jiné osoby určené CK MAXIMA, dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné a účinné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů,

4.3. K základním povinnostem zákazníka právnické osoby dále patří:

 1. a)seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i s dalšími informacemi, které od CK MAXIMA obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb,
 2. b) v případě, že byl předmětem služeb zájezd, seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku 8 těchto VOP,
 3. c) zabezpečit, aby všechny osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, plnili povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník,
 4. d) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s CK MAXIMA není zajištěn doprovod průvodcem/delegátem CK MAXIMA. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb.

 

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, zrušení zájezdu

5.1.CK MAXIMA si ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 občanského zákoníku vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o zájezdu.

5.2.Nutí-li vnější okolnosti CK MAXIMA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CK MAXIMA splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li v konkrétním případě ze strany CK MAXIMA stanovena lhůta delší), která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK MAXIMA zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu, a výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dojde-li v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

5.3.CK MAXIMA si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy o zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 25 účastníků. CK MAXIMA je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však 21 dnů před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je CK MAXIMA povinna o této skutečnosti informovat zákazníka.

CK MAXIMA může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, CK MAXIMA vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

5.4.Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, CK MAXIMA neposkytne služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je CK MAXIMA povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je CK MAXIMA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK MAXIMA povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK MAXIMA povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CK MAXIMA povinna:

– v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně,

– v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.

5.5.Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má CK MAXIMA nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

 

6.Odstoupení od smlouvy, odstupné

6.1.Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak CK MAXIMA jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, jak uvedeno v bodě 5.3, tedy jak z důvodu, že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů, tak z důvodu, že CK MAXIMA v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vyjma důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit CK MAXIMA v souvislosti s odstoupením odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je CK MAXIMA povinna zákazníkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné. Pro účely uplatnění pojistné události vyplývající z pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty je nutno v případě, že se klient nedostaví na nástupní místo, prokazatelně doručit odstoupení od smlouvy CK MAXIMA, a to nejpozději v den plánovaného odjezdu.

6.2.Zákazník není v souvislosti s odstoupením povinen platit CK MAXIMA odstupné dle bodu 6.3 v těchto případech:

 1. a)vnější okolnosti nutí CK MAXIMA podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb (bod 5.2);
 2. b)CK MAXIMA zvýší cenu zájezdu o více než 10 %;
 3. c)CK MAXIMA nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
 4. d)v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;
 5. e)CK MAXIMA odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu dle bodu 5.3.

6.3.Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu žádný z důvodů uvedených v bodu 6.2, je zákazník povinen zaplatit CK MAXIMA odstupné ve výši:

– do 61.dne před odjezdem 10 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu, min.500,-Kč/os.za autobusový zájezd nebo pobyt s vlastní dopravou.

– od 60.dne do 45.dne před odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

– od 44.dne do 31.dne před odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

– od 30. dne do 15.dne dne před odjezdem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu.

– od 14.dne před odjezdem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odjezdu, nedostaví se k odjezdu nebo odjezd zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy, skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu.

6.4.CK MAXIMA má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.

6.5.Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena.

6.6.Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK MAXIMA a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

6.7.Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný pobyt apod.

6.8.Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu:
Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK MAXIMA účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Od 6. dne před zahájením zájezdu (odletem) se požadavek zákazníka na postoupení smlouvy považuje za odstoupení zákazníka od smlouvy a zákazník je v tomto případě povinen uhradit odstupné dle článku 6. CK MAXIMA nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK MAXIMA v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK MAXIMA). Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle původní smlouvy využívala speciální nabídku např.  „slevu za včasný nákup“ nebo „věrnostní slevu“, ke které dochází až po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle dodatečných nákladů, které CK MAXIMA v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly, povinen v takovém případě před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu. Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované cestovní kanceláři CK MAXIMA, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka.

6.9.Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu/odletu, destinace, hotelu, místa odletu a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové. Nová smlouva o zájezdu, bude uzavřena dle aktuální nabídky platné v době jejího uzavření.

6.10.Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka. V případě změny jména cestujícího, změny hotelu, dopravy, změny zájezdu (pokud to bude možné) účtuje cestovní kancelář MAXIMA 300,-Kč za každou změnu.

 

7.Pomoc v nesnázích, vady zájezdu, reklamace, odpovědnost za škody

7.1.CK MAXIMA odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích, zejména tím, že mu sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, bude nápomocna se zprostředkováním komunikace na dálku a pomůže najít náhradní cestovní řešení. Zákazník má možnost CK MAXIMA kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese CK MAXIMA Zábřeh s.r.o., Žižkova 239/10, 789 01 Zábřeh na e-mailové adrese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je 605 251 951. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

7.2.Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.

7.3.Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK MAXIMA bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK MAXIMA odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. CK MAXIMA a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu trvá dva roky.

7.4.CK MAXIMA odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li CK MAXIMA vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.

7.5.Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK MAXIMA bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CK MAXIMA zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK MAXIMA povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

7.6.Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CK MAXIMA a jejích obchodních partnerů.

7.7.CK MAXIMA odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, že ona nebo jiné osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v těchto případech však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. CK MAXIMA a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu škody trvá dva roky.

7.8.Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK MAXIMA škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK MAXIMA hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.

7.9.CK MAXIMA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK MAXIMA není v těchto případech dána ze zákona.

7.10.Náhrada škody týkající se letecké dopravy je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. 5. 2002.

 1. a)Za škodu, která přesahuje na každého cestujícího částku 113.100 SDR CK MAXIMA neodpovídá, jestliže prokáže, že ke škodě nedošlo výlučně nedbalostí nebo protiprávním činem nebo opomenutím CK MAXIMA nebo jejích zaměstnanců či agentů, nebo že ke škodě došlo výlučně nedbalostí nebo jiným protiprávním činem nebo opomenutím třetí strany.
 2. b)V případě zpoždění při přepravě cestujících odpovídá CK MAXIMA za škodu, vyjma případů, kdy byla učiněna veškerá přiměřená opatření za účelem předejití škodě, která lze spravedlivě požadovat, nebo v případech, kdy nebylo možné taková opatření učinit. V případě škody způsobené zpožděním při přepravě cestujících je odpovědnost za každého cestujícího omezena na částku 4.694 SDR.
 3. c)V případě zpoždění při přepravě zavazadel odpovídá CK MAXIMA za škodu, vyjma případů, kdy byla učiněna veškerá přiměřená opatření za účelem předejití škodě, která lze spravedlivě požadovat, nebo v případech, kdy nebylo možné taková opatření učinit. V případě škody způsobené zpožděním při přepravě zavazadel je odpovědnost omezena na částku 1.131 SDR pro každého cestujícího. V případě, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání zavazadel na místa určení a zaplatil příslušný příplatek (je-li za těchto okolností požadován), bude CK MAXIMA povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání do místa určení.
 4. d)V případě zničení, ztráty nebo poškození zavazadel odpovídá CK MAXIMA za škodu až do výše 1.131 SDR. CK MAXIMA však nenese odpovědnost, případně jen v omezené míře, jestliže byla škoda způsobena vlastní vadou, kvalitou nebo nedokonalostí zavazadla. V případě neodbavených zavazadel, včetně osobních předmětů, odpovídá CK MAXIMA pouze za škodu, která vznikla přímo její vinou, nebo vinou jejích zaměstnanců či agentů. V případě, kdy zákazník učinil prohlášení o zájmu na dodání zavazadel na místo určení a zaplatil příslušný příplatek (je-li za těchto okolností požadován), bude CK MAXIMA povinna zaplatit náhradu až do výše udané částky, pokud neprokáže, že je tato částka vyšší než skutečný zájem zákazníka na dodání do místa určení. Částky uváděné v jednotkách zvláštních práv čerpání (SDR) znamenají jednotky zvláštních práv čerpání, jak je definuje Mezinárodní měnový fond.
 5. e)V případě odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo významného zpoždění letu u letů, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 261/2004, ze dne 11. 2. 2004, se kompenzace za odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení nebo významného zpoždění letu řídí tímto nařízením. Kompenzace dle tohoto nařízení se uplatňují primárně stížností u příslušného leteckého přepravce prostřednictvím formuláře připraveného Evropskou komisí. Pokyny k vyplnění jsou součástí příslušného formuláře stížnosti. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností.

7.11.V otázkách reklamace a odpovědnosti za vady zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých platných a účinných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, předpisů Evropských společenství/Evropské unie, mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, na jejichž text se tímto odkazuje.

7.12. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. E-mail: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

 

8.Povinné smluvní pojištění

8.1.CK MAXIMA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb., v platném a účinném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK MAXIMA z důvodu svého úpadku:

 1. a)neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
 2. b)nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
 3. c)nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

8.2.CK MAXIMA je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do České republiky vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

 

9.Cestovní pojištění zákazníka

9.1. V cenách zájezdů CK MAXIMA není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Zákazníkům se při zakoupení zájezdu doporučuje uzavřít cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny, a.s. prostřednictvím CK MAXIMA, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK MAXIMA uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, není CK MAXIMA povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související. Rozsah cestovního pojištění společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., limity pojistného plnění a další informace o pojištění jsou uvedeny na www.ckmaxima.cz v části „Dokumenty/ Cestovní pojištění.“ Smluvní vztah vzniká mezi zákazníkem a pojišťovnou, případné pojistné události řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění a Rámcovou pojistnou smlouvou. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním Všeobecných pojistných podmínek. V případě, že zákazník CK MAXIMA uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob, potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob.

 

10.Další podmínky

Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

10.1. Servis a služby
Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek. Upozorňujeme na skutečnost, že nabídka aktivit a služeb poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v době vydání katalogu a rozhodnutím hotelu se může v průběhu sezóny změnit. Aktuální informace CK MAXIMA uvádí na www.ckmaxima.cz. Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v období před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána místo formou bufetu ve formě servírované. Hlavní sezónou se rozumí měsíc červenec a srpen.

10.2. Hygiena
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v cílových zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou obvykle tolerantnější; totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

10.3. Ubytování a doprava
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK MAXIMA na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Upozorňujeme, že se do obsazenosti pokoje započítává i infant, tedy dítě do 2 let věku, např. na dvoulůžkovém pokoji s jednou přistýlkou tak není možné ubytovat 3 osoby a dítě do 2 let věku. Zahájením zájezdu se rozumí první úkon vyplývající ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení u přepážky letecké společnosti nebo nástup do autobusu. Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 10.00 hodin, možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 15.00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě nočních letů i tehdy, je-li zákazník ubytován do 12.00 (poledne) následujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou určeny k vlastní dovolené. Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených nocí (viz ceník).
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK MAXIMA vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká část hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či rekonstrukce nemůže být zajišťováno pouze v období mimo provoz hotelu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi.

10.4. Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně.

10.5. Stravování a nápoje
V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená pouze na některé z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obohaceno o sýr, salám nebo vejce).
Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou.
Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak – např. v hotelech s programem „all inclusive”. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu „all inclusive” jsou určovány vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu do Vašeho hotelu.
Pokojový minibar není součástí „all inclusive“. Bývá naplněn na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě.
U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 15. hodině a poslední nejpozději v 10:00 (12:00 ) hodin. V případě brzkého odjezdu nebo pozdního příjezdu do/z ubytovacího zařízení nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu nevyužité stravy. Současně upozorňujeme na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce musí vždy čerpat shodný systém stravování.

10.6. Pláže
CK MAXIMA neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů.CK MAXIMA rovněž neodpovídá za změnu struktury pláže. Údaje o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro nás často hlučnému obyvatelstvu.

10.7. Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu.

10.8. Voda a elektrické napětí
Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám.

10.9. Hmyz
K cílovým zemím patří i všudypřítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu.

10.10. Pobytová taxa
V destinacích Rakousko, Maďarsko, Francie, Španělsko, Itálie, Řecko aj. jsou zavedeny pobytové taxy, které se platí v hotovosti přímo v ubytovacím zařízení. Aktuální výši pobytových tax ve Vaší destinaci naleznete v katalogu CKMAXIMA 2019 nebo na www.ckmaxima.cz, popř. Vám informaci na vyžádání poskytne pracovník CK MAXIMA.

 

11.Zpracování osobních údajů zákazníků

11.1.Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout CK MAXIMA své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu.

11.2.Zákazník bere na vědomí, že CK MAXIMA zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK MAXIMA v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK MAXIMA shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním v rozsahu jmenovitě: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum exspirace dokladu, bankovní spojení, bydliště, e-mailová a doručovací adresa. CK MAXIMA při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

11.3.CK MAXIMA bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

11.4.Osobní údaje zákazníka bude CK MAXIMA zpracovávat pouze k následujícím účelům:

 1. a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu;
 2. b) ochrana práv a právem chráněných zájmů CK MAXIMA;
 3. c) dodržení právní povinnosti CK MAXIMA stanovené obecně závazným právním předpisem (např. povinnost CK MAXIMA uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty);
 4. d) marketingové a obchodní účely.

11.5.K marketingovým a obchodním účelům podle článku 12.4(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem. Neudělí-li zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely v širším rozsahu, mohou být k tomuto účelu zpracovávány pouze osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa a e-mail zákazníka. V případě nesouhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, je zákazník oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s tímto postupem zasláním e-mailu na adresu: ckmaxima@centrum.cz a CK MAXIMA nebude osobní údaje takového zákazníka pro marketingové a obchodní účely zpracovávat.

11.6.Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 1. a) k účelu podle článku 12.4(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
 2. b) k účelu podle článku 12.4(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze (¹) do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu); a (²) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CK MAXIMA soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
 3. c) k účelu podle článku 12.4(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti CK MAXIMA;
 4. d) k účelu podle článku 12.4(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

11.7.Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 12.6 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

11.8.Za účelem uvedeným v článku 12.4(a) bude CK MAXIMA v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Takovými osobami mohou být i osoby nacházející se mimo území Evropské unie. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

 1. a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;
 2. b) poskytovatel služeb letecké přepravy;
 3. c) pojišťovna spolupracující s CK MAXIMA, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
 4. d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

11.9.Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým CK MAXIMA uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují průvodcovský/delegátský servis a obchodní zástupci CK MAXIMA.

11.10.Zákazník bere na vědomí, že CK MAXIMA může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11.11.CK MAXIMA vždy zajistí bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání třetí osobě.

11.12.Zákazník má právo požádat CK MAXIMA o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů. Na žádost zákazníka je CK MAXIMA povinna poskytnout zákazníkovi následující informace a vydat mu o nich kopii zpracovávaných osobních údajích:

 1. a)účel zpracování;
 2. b)kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
 3. c)příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou, byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;
 4. d)plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje zákazníka uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e)existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. f)právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. g)skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu; za poskytnutí informace je CK MAXIMA oprávněna požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na e-mailovou adresu : ckmaxima@centrum.cz.

11.13.Zákazník má právo získat své osobní údaje, které CK MAXIMA zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (¹) je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (²) zpracování se provádí automatizovaně.

11.14.Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK MAXIMA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (¹) požádat CK MAXIMA o vysvětlení, nebo (²) požadovat, aby CK MAXIMA odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude taková žádost zákazníka shledána oprávněnou, CK MAXIMA neprodleně odstraní závadný stav. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že CK MAXIMA provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.15.Zákazník má dále právo žádat výmaz svých osobních údajů, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů. Zákazník má právo požadovat, aby CK MAXIMA omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:

 1. a)zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
 2. b)zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
 3. c)CK MAXIMA již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
 4. d)zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK MAXIMA převažují nad oprávněnými důvody zákazníka.

Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

11.16.Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK MAXIMA jejich osobní údaje. Pravidla uvedená v tomto článku těchto VOP pak platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch smlouvu o zájezdu zákazník s CK BRENNA uzavřel. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn za tyto další osoby vyslovit souhlas se zpracováním jejich osobních údajů dle pravidel uvedených v tomto článku těchto VOP.

 

12.Neplatnost jednotlivých ustanovení

12.1.Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.

 

13.Závěrečná ustanovení

13.1.Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny služby poskytované CK MAXIMA. Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných podmínek. Zákazníci potvrzují podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není-li smlouva uzavřena písemnou formou) že jsou jim Všeobecné podmínky, katalog, případné dodatečné nabídky, Přepravní podmínky a případné zvláštní podmínky, kterou jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

13.2.Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu, letákách a v ceníku CK MAXIMA o službách, cenách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku a cestovní kancelář si vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření smlouvy o zájezdu se zákazníkem. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, CK MAXIMA přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdech již uzavřených cestovní kancelář informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. CK MAXIMA si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Aktuální informace známé CK MAXIMA jsou uvedeny na internetových stránkách www.ckmaxima.cz.