Objednávka letenek

Mě­sto odletu:
Mě­sto příletu:
Datum odletu: (DD.MM.RRRR)
Datum návratu: (DD.MM.RRRR)

 

 

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MAXIMA Zábřeh s.r.o.

Úvodní ustanovení: tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruch provozované společností Cestovní kancelář MAXIMA Zábřeh s.r.o., IČO: 29398061, se sídlem Zábřeh, Žižkova 239/10, PSČ 789 01 (dále jen cestovní kancelář MAXIMA) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (rozumí se fyzická nebo právnická osoba nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena) a cestovní kanceláří MAXIMA.

1.Vznik a předmět smluvního vztahu

1.1.Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří MAXIMA a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří MAXIMA, případně jejím zplnomocněným zástupcem na základě zmocnění uděleného v písemné plné moci.  Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník zároveň potvrzuje, že pro účely přepravy v rámci smlouvy o zájezdu mu byly předloženy přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané příslušnou přepravní společností a že jsou práva a povinnosti vyplývající z těchto přepravních podmínek pro něj závazné.

1.2.Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem nebo dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, přepravními a zvláštními podmínkami.

1.3.Otázky neupravené smlouvou o zájezdu, všeobecnými a jinými podmínkami se řídí platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodními smlouvami.

1.4.Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník), nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu jako i služeb dle individuálního požadavku zákazníka.

2.Ceny zájezdů

2.1.Ceny zájezdů jsou konečné a zahrnují dopravu, pobytové taxy, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v katalogu, stravování dle smlouvy o zájezdu, služby delegáta nebo průvodce, a další služby uvedené ve smlouvě o zájezdu.

2.2.Cenová garance cestovní kanceláře MAXIMA a možnost případného navýšení ceny.

Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě měnových kurzů platných ke dni vydání aktuálního katalogu a katalogového ceníku. Cestovní kancelář MAXIMA disponuje mechanismy, které tlumí dosah výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10% pokles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám bez změny ceny zájezdu. V případě, že by pokles kurzu koruny byl vyšší, bude cestovní kancelář MAXIMA nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků uveřejněných v katalogu a vydání ceníků nových, (jejichž forma nemusí být pouze tištěná), kalkulovaných na základě nových kurzů. Nové ceny by se v tomto případě týkali všech zákazníků, kteří zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek či celou cenu zájezdu a pro nové rezervace.

2.3.Cestovní kancelář MAXIMA je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu podle předchozí věty je možné zvýšit pouze z následujících důvodů:

– zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot.

-zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%.V tomto případě bude zvýšení ceny zájezdu provedeno o částku odpovídající procentu navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu.

Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit cestovní kanceláři MAXIMA rozdíl v ceně zájezdu. Pokud zákazník navýšenou cenu zájezdu neuhradí, má cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.

3.Platební podmínky

3.1.Cestovní kancelář MAXIMA má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním příslušné částky na účet cestovní kanceláře MAXIMA nebo zaplacením v hotovosti v sídle cestovní kanceláře MAXIMA, případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce cestovní kanceláře MAXIMA. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní kancelář MAXIMA právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3.

3.2.Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 30% z celkové ceny zájezdu. Záloha je splatná při podpisu smlouvy o zájezdu.

3.3.Doplatek zájezdu musí být uhrazen tak, aby nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu byl připsán na účet cestovní kanceláře MAXIMA. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 45 dnů před začátkem zájezdu  je celková cena zájezdu splatná ihned.

3.4.Při uzavření smlouvy o zájezdu u obchodního zástupce složí zákazník zálohu na účet obchodního zástupce.Stejným způsobem uhradí zákazník nejpozději 45 dnů před začátkem zájezdu doplatek. Poplatky za změny v knihování a poplatky za odstoupení od smlouvy (odstupné) jsou splatné ihned.

3.5.Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení ceny zájezdu v celé sjednané výši.

4.Práva a povinnosti zákazníka

4.1.K základním právům zákazníka patří:

-právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře MAXIMA ve smyslu ust.občanského zákoníku v platném znění zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich úhradu

-právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu

-právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny zájezdu

-právo zrušit svoji účast  kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl.6 (odstupné)

– právo písemně oznámit cestovní kanceláři MAXIMA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení  nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a poplatků spojených s překnihováním dle čl.6 a to před zahájením zájezdu

– právo na reklamaci v souladu s čl. 7  (reklamace)

– právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech před nepovolanými osobami

– právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení  pojišťovny a způsob oznámení pojistné události.

-právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech , které jsou pro zákazníka  důležité a které jsou cestovní kanceláři MAXIMA známy, pokud již nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán.

4.2.K základním povinnostem zákazníka patří:

-poskytnou cestovní kanceláři MAXIMA součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady cestovní kanceláří požadované cestovní kanceláři pro zajištění zájezdu

-zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob,  jejichž zdravotní stav to vyžaduje. U osob starší 15 let a mladších 18 let je uzavření smlouvy o zájezdu bez dohledu a doprovodu zákonného zástupce podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce s uzavřením smlouvy o zájezdu.

-zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů cestovní kanceláře

-převzít od cestovní kanceláře MAXIMA doklady potřebné pro čerpání služeb (cestovní pokyny, letenky, cestovní pojištění), řádně si je zkontrolovat, řídit se jimi a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.).

-mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu

-dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu s tím, že cestovní kancelář MAXIMA nenese žádnou odpovědnost za následky, které klient způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením  tohoto ustanovení, nese zákazník.

– veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejlépe na místě zástupci cestovní kanceláře MAXIMA a poskytnout potřebnou součinnost k jejich odstranění

– zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb cestovní kanceláře MAXIMA či poškodit jméno cestovní kanceláře MAXIMA nebo jejího zástupce

– řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře MAXIMA, dodržovat stanovený program a dodržovat platné předpisy v navštívené zemi

– uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby dle  smlouvy o zájezdu

-dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb

– u právnických osob-seznámit účastníky s těmito Všeobecnými  smluvními podmínkami i s dalšími důležitými informacemi, informovat o rozsahu a kvalitě služeb, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny

5.Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky

5.1.Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře MAXIMA od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké společnosti, trasy.

5.2.Cestovní kancelář MAXIMA není odpovědná za nesplnění svých závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud toto porušení bylo způsobeno zákazníkem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytovatelem zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat.

5.3.Cestovní kancelář MAXIMA si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu 32 účastníků Cestovní kancelář MAXIMA je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději  však 21 dnů před  zahájením zájezdu a v téže lhůtě je cestovní kancelář povinna o této skutečnosti informovat zákazníka. Cestovní kancelář MAXIMA si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby a odstoupit od smlouvy v důsledku neodvratitelné události, kterém nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení dle tohoto čl.5.3.není cestovní kancelář MAXIMA odpovědna za takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv jiné pokuty.

5.4.Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb cestovního ruchu,které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, cestovní kancelář MAXIMA neposkytne služby nebo její podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala,je cestovní kancelář MAXIMA povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést  taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp.,aby zákazník mohl služby čerpat,zejména je povinna zabezpečit náhradní program a služby rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu.Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě, je cestovní kancelář MAXIMA povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je cestovní kancelář MAXIMA povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.V případě, že součásti zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář MAXIMA povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování.Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je cestovní kancelář MAXIMA povinna:

-v případě,že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně

-v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků

5.5.Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet, má cestovní kancelář MAXIMA nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

6.Odstoupení od smlouvy, odstupné

6.1.Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného:

-pokud nepřijme návrh cestovní kanceláře MAXIMA na změnu smlouvy o zájezdu

-pokud cestovní kancelář MAXIMA poruší své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem

6.2.Doporučujeme, aby zákazník oznámení odstoupení od smlouvy sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde zájezd zakoupil nebo na toto prodejní místo zašle oznámení o odstoupení od smlouvy doporučenou poštou,popř.jiným prokazatelným způsobem. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu, příp.dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník  službu zakoupil nebo na adresu sídla cestovní kanceláře MAXIMA.

6.3.Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy není porušení povinnosti cestovní kanceláře MAXIMA stanovené smlouvou nebo odstoupí-li cestovní kancelář MAXIMA od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři MAXIMA odstupné ve výši:

do 60.dnů před  odjezdem/odletem – 10 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu, min. 500,-Kč/os.

od 59.dne do 45.dne před odjezdem/odletem – 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

od 44.dne do 20.dne před odjezdem/odletem – 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

od 19.dne do 10.dne před odjezdem/odletem – 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

méně než 10 dní před odjezdem/odletem a dále také v případech, kdy zákazník nenastoupil na zájezd, zruší-li zájezd v den odjezdu/odletu, nedostaví se k odjezdu/odletu nebo zmešká odjezd/odlet – 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu

6.4.Cestovní kancelář MAXIMA má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.

6.5.Cestovní kancelář MAXIMA může mimo jiné, odstoupit od smlouvy o zájezdu v těchto případech:

-před zahájením zájezdu z důvodu zrušení zájezdu cestovní kanceláří MAXIMA-zákazník je o takovém zrušení neprodleně informován a je mu nabídnuta nová smlouva o zájezdu

-z důvodu porušení povinnosti zákazníkem.Pokud zákazník ohrožuje život a zdraví své nebo ostatních zákazníků nebo pracovníků cestovní kanceláře, popř.hrubým způsobem vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, pak zákazníkovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři MAXIMA veškeré vícenáklady, které cestovní kanceláři MAXIMA vznikly a případnou škodu

-v důsledku tzv.vyšší moci,tj.z příčin, kterým cestovní kancelář MAXIMA nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (stávky,nepříznivé počasí, válečný stav, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy, zemětřesení, sopečná činnost,atd.). Cestovní kancelář MAXIMA má v tomto případě právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je cestovní kancelář MAXIMA povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.

6.6.Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu tj.souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb.

6.7.Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady cestovní kanceláře MAXIMA a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.

6.8.Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu/odletu nebo nástup na příslušný zájezd, pobyt apod.

6.9.Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka. V případě změny jména cestujícího, změny hotelu, změny zájezdu (pokud to bude možné) účtuje cestovní kancelář MAXIMA 300,-Kč za každou změnu.

7.Reklamace, odpovědnost za škody    

7.1.Cestovní kancelář MAXIMA odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu.

7.2.V případě, že zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek a rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo sjednáno ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky, má zákazník právo provést reklamaci. Zákazník uplatňuje reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava včas na místě samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatím co s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivní posouzení a řádné vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje.

7.3.Cestovní kancelář MAXIMA je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, v sídle nebo v místě podnikání, u obchodního zástupce cestovní kanceláře MAXIMA (pokud smlouva o zájezdu byla uzavřena jeho prostřednictvím), případně v místě poskytované služby u průvodce nebo u jiného pověřeného pracovníka cestovní kanceláře MAXIMA.

7.4.Cestovní kancelář MAXIMA je povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.5..Zákazník má právo vytknout vady (uplatnit reklamaci) do 1 měsíce od skončení zájezdu. Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá delegátovi, průvodci, vedoucímu provozovny nebo jinému cestovní kanceláři MAXIMA pověřenému pracovníkovi písemnosti,popř.jiné podklady týkající se reklamace, bude tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena.Reklamační protokol podepíše průvodce zájezdu, vedoucí provozovny nebo jiný cestovní kanceláři MAXIMA pověřený pracovník i zákazník. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace. V případě, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovní kanceláři MAXIMA od smlouvy odstoupit.

7.6.Cestovní kancelář MAXIMA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu případně vzniklo škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádanými jinými subjekty,které si zákazník objednal na místě samém u hotelu či jiné organizace.Za předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi,  které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře MAXIMA není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře MAXIMA (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří MAXIMA zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

7.7.Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen nejpozději do 30 dnů od data podání reklamace. Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace za uspokojivé,je oprávněn požádat o přezkoumání správnosti postupu, popř. přehodnocení věcného vyřízení reklamace. Přezkoumání je provedeno v termínu do 30 dnů

8.7. Není-li v těchto všeobecných podmínkách uvedeno jinak, řídí se reklamace zájezdu či služeb platným reklamačním řádem vyvěšeným v provozovně CK, se kterým se zákazník obeznámil, což potvrzuje, a platnými obecně závaznými právními předpisy. Zákazník má právo obrátit se na Českou obchodní inspekci a zahájit řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, telefon: +420 296 366 360,  www.coi.cz,.

8.Povinné smluvní pojištění

Cestovní kancelář MAXIMA je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.159/1999 Sb.uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře (tato smlouva je uzavřena u Generali Pojišťovny a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech kdy cestovní kancelář MAXIMA z důvodu svého úpadku:

-neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu

-nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil

-nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplaceného cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze zčásti.

Cestovní kancelář MAXIMA je povinna předat zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzení o úhradě ceny zájezdu. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je tato doprava v součásti zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč.nezbytného ubytování a stravování do  doby odjezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikli proti cestovní kanceláři přecházejí na pojišťovnu a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9.Cestovní pojištění

Pokud není v katalozích uvedeno jinak, v cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění nebo  komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, převoz, přeložení, repatriace, vyslání opatrovníka, připojištění smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby, pojištění zavazadel a storna zájezdu). Cestovní kancelář MAXIMA nabízí za poplatek cestovní pojištění, jehož typ a výše pojistného plnění jsou uvedeny  na web.stránkách cestovní kanceláře MAXIMA.Pojistná smlouva vzniká mezi cestujícím a pojišťovnou. Cestovní kancelář v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z pojistného vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou. V případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka není možné částku uhrazenou za cestovní pojištění vrátit, neboť za počátek pojištění se považuje den sepsání smlouvy o zájezdu. Cestovní pojištění je možné sjednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu, není možné je uzavřít dodatečně.

10.Další podmínky

Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.

10.1.Servis a služby. Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností , ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek a nemusí vždy odpovídat očekávaným standardům.

10.2.Hygiena. Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.

10.3.Ubytování. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelích mohou být pokoje jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů nejsou vždy stejné. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář nemá na něj obvykle vliv. Za třílůžkový pokoj je většinou považován dvojlůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda.

10.4..Víza a pasy. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni si zajistit sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník. Většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.

11.Zpracování osobních údajů  

11.1.Podpisem smlouvy o zájezdu nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím,aby v souladu s ustanovením zákona.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění cestovní kancelář MAXIMA zpracovávala a shromažďovala jeho osobní údaje poskytnuté ji za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu poskytovaných cestovní kanceláří MAXIMA. Za tímto účelem budou data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí této lhůty je povinna cestovní kancelář tyto údaje zákazníka zlikvidovat. Poskytnutá osobní data zákazníka budou zpracovávána cestovní kanceláří MAXIMA automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

11.2.Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna smlouva o zájezdu.

11.3.Zákazník má právo na opravu osobních údajů a na informace o osobních údajích , které cestovní kancelář MAXIMA zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

11.4.Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je cestovní kancelář povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

11.5.Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení cestovní kanceláře dle citovaného zákona č.480/2004 Sb. v platném znění.

11.6.V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů a pokud uděluje za tyto třetí osoby souhlas ke zpracování osobních údajů prohlašuje, že je k poskytnutí takového souhlasu zmocněn.

12.Závěrečná ustanovení

12.1.Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Smlouvy o zájezdu, platné a účinné jsou od 2.1.2017. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že převzal doklad o uzavření pojištění CK proti úpadku, byl seznámen a souhlasí se Všeobecnými smluvními podmínka cestovní kanceláře MAXIMA Zábřeh s.r.o.. Zákazník potvrzuje, že jsou mu Všeobecné smluvní podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

 

 

DNE :                                                        PODPIS  ZÁKAZNÍKA :